Change language

ERGOTERAPI

Den ergoterapeutiske indsats består af vurdering, behandling, genoptræning, rådgivning, vejledning, instruktion, samt sekundær og tertiær profylakse, rettet mod borger, pårørende og borgerens sociale netværk. Indsatsen består desuden af vurdering og tilpasning rettet mod borgerens daglige liv, herunder boligsituationen. Indsatserne foregår enten individuelt med borgeren eller på hold.
Ergoterapi tager udgangspunkt i, at mennesker udvikler sig gennem aktivitet. Denne udvikling sker ved at være aktiv og handle i samspil med omgivelserne. Udgangspunktet for ergoterapi er, at aktivitet er livsnødvendig og udviklende for alle mennesker.
Sygdom og andre belastninger kan medføre, at menneskets nødvendige og udviklende hverdagsaktiviteter begrænses eller trues.Mennesket kan bedre sin sundhedstilstand og livskvalitet ved at styrke, vedligeholde eller genetablere sine hverdagsaktiviteter.
Ergoterapi indgår i den tværfaglige indsats og bidrager med specifik behandling, rehabilitering og forebyggelse af senfølger. Ergoterapeuterne forestår desuden dokumentation og udvikling inden for fagets områder.

Ergoterapeuterne i Den selvejende institution Lions Kollegiet arbejder især med at:

 1. analysere og vurdere borgerens færdighedsniveau, hvad angår bevægelsesforudsætninger og -færdigheder ved forskellige neurologiske funktionsnedsættelser
 2. vurdere behovet for og tilrettelæggelse af ergoterapeutisk behandling og rehabilitering. 

Ergoterapeutiske ydelser, henholdsvis udredning og intervention, kan igangsættes ved patienter:

 • hvor der er behov
 • for vurdering af færdighedsniveau,
 • afklaring af støttebehov,
 • behov for hjælpemidler
 • der har aktivitetsproblemer,
 • afklaring af hvilke aktivitetsproblemer patienten prioriterer at arbejde med
 • der har brug for støtte til at strukturere hverdagen
 • der har ændrede livsvilkår i forhold til socialt netværk, arbejdssituation, fysiske og psykiske tilstande
 • Træning i PADL og IADL og fritidsaktiviteter med henblik på at forbedre eller vedligeholde funktionsevne, er klientcentreret og skal tilrettelægges, tilpasses og gradueres på baggrund af en individuel vurdering af personens fysiske, psykiske, kognitive og sociale ressourcer og begrænsninger
 • udvælgelse og tilpasning relevante hjælpemidler og behandlingsredskaber
 • vurdering af hensigtsmæssige bolig-, arbejds- og fritidsforhold
 • informere, vejlede og undervise den enkelte borger og dennes pårørende samt øvrige samarbejdspartnere om borgerens færdighedsniveau og mulighed for tilpasning til nye livsbetingelser
 • have indgående kendskab til og erfaring med tværfaglig prioritering, koordinering og samarbejde
 • inddrage valide og reliable tests/målemetoder med henblik på planlægning og tilrettelæggelse af behandling samt til bedømmelse af prognose
 • have fokus på konsekvenser af den neurologisk betingede funktionsnedsættelse for borgerens livsperspektiv
 • skabe fokus på arbejdsmiljø og ergonomi for borger og personale