Change language

FYSIOTERAPI

Den fysioterapeutiske indsats består af vurdering, behandling, genoptræning, rådgivning, vejledning, instruktion, samt sekundær og tertiær profylakse, rettet mod borger, pårørende og borgerens sociale netværk. Indsatsen består desuden af vurdering og tilpasning rettet mod borgerens daglige liv, herunder boligsituationen. Indsatserne foregår enten individuelt med borgeren eller/og på hold.

Fysioterapi indgår i den tværfaglige indsats og bidrager med specifik behandling, rehabilitering og forebyggelse af senfølger. Fysioterapeuterne forestår desuden dokumentation og udvikling inden for fagets områder.

Fysioterapeuterne i Den selvejende institution Lions Kollegiet arbejder især med at:

 • analysere og vurdere borgerens færdighedsniveau, hvad angår bevægelsesforudsætninger og -færdigheder ved forskellige neurologiske funktionsnedsættelser
 • vurdere behovet for og tilrettelæggelse af fysioterapeutisk behandling og rehabilitering
 • gennemføre fysioterapeutisk behandling og rehabilitering ud fra viden om motorisk udvikling, motorisk kontrol og motorisk læring
 • inddrage specifikke behandlingsteknikker til respirationsforbedring, smertenedsættelse, afspænding, tonusnormalisering, balance- og koordinationstræning, samt styrke og bevægelighed, for at opnå hensigtsmæssige bevægelser og færdigheder. Interventionen afstemmes efter individets kognitive, perceptuelle og adfærdsmæssige formåen
 • udvælgelse og tilpasning af relevante hjælpemidler og behandlingsredskaber
 • vurdering af hensigtsmæssige bolig-, arbejds- og fritidsforhold
 • informere, vejlede og undervise den enkelte borger og dennes pårørende samt øvrige samarbejdspartnere om borgerens færdighedsniveau og mulighed for tilpasning til nye livsbetingelser
 • have indgående kendskab til og erfaring med tværfaglig prioritering, koordinering og samarbejde
 • inddrage valide og reliable tests/målemetoder med henblik på planlægning og tilrettelæggelse af behandling samt til bedømmelse af prognose
 • have fokus på konsekvenser af den neurologisk betingede funktionsnedsættelse for borgerens livsperspektiv
 • skabe fokus på arbejdsmiljø og ergonomi for borger og personale