Change language

METODER & TILGANGE

De forskellige tilgange, metoder og teorier Centrets tværfaglige medarbejdere benytter er vidensbaseret og der tilstræbes en evidensbaseret tilgang hvor det er muligt. Indsatsen tager altid udgangspunkt i den enkelte brugers ønsker og behov.

I et rehabiliteringsforløb kan graden af selvhjulpenhed variere over tid. Det er derfor afgørende, at den neurofaglige indsats er fleksibel og hele tiden kan tilpasses brugerens aktuelle situation.

Den neurofaglige metode skal derfor altid kunne nytænkes og justeres med det formål at støtte, vejlede og hjælpe brugeren mest optimalt.

Vores neuropsykologer superviserer personalet 1 gang pr. måned og efter behov og supervisionen har blandt andet til formål at reflektere over den pædagogiske praksis.