Change language

Neuropsykologi

På Lions Kollegiet arbejder alle tre neurospsykologer, heraf den ene som fagleder for neuropsykologien.

Første gang, beboeren møder en neuropsykolog, er typisk i perioden lige efter indflytning, hvor den nyindflyttede beboer bliver testet/observeret med henblik på udarbejdelse af et billede af personens aktuelle kognitive funktionsniveau, og på denne baggrund opstilles retningslinjer for det videre pædagogiske arbejde med beboeren. Testningen dækker typisk alle kognitive domæner dvs. opmærksomhed og koncentration, indlæring og hukommelse, sprog, visuel funktion, abstraktion og problemløsning, social forståelse, m.m.. Personen vil derefter bliver retestet ca. hver 2. år.

I forlængelse af dette kan brugeren blive tilbudt støttesamtaler med henblik på at bearbejde den ændrede livssituation og de ofte intense følelser, der er forbundet hermed. Der kan endvidere også etableres gruppebehandling, men kun i stærkt begrænset omfang.

Der tilbydes endvidere i begrænset grad kognitiv træning med henblik på udvikling af kompenserende kognitive strategier i forhold til eksempelvis opmærksomhedsproblemer, neglect, kalendertræning m.m.. Træningen kan blive givet både individuelt og i gruppe.

Lions Kollegiet modtager ofte praktikanter fra pyskologistudiet på Københavns Universitet, og disse der kun mangler specialet, før de er færdiguddannede psykologer, bliver ofte trukket aktivt ind i arbejdet og har under supervision deres egne opgaver, som kan være støttesamtaler, testning, kalendertræning m.m..

De pårørende tilbydes endvidere samtaler med psykolog. Der bliver afholdt enkelte arrangementer for de pårørende i neuropsykologisk regi.

Personalet modtager månedligt supervision fra en af neuropsykologerne bortset fra i sommermånederne, hvor mange af de ansatte er væk på ferie.

Metode

Vi arbejder ud fra en neurorehabiliterende tankegang. Vi er tilsluttede Selskabet af Danske Neuropsykologer og modtager herigennem undervisning af de førende forskere indenfor hjerneforskningen i Danmark og udlandet. Vi lægger vægt på at arbejde i henhold til samfundsmæssige opstillede retningslinjer på området som MTV rapport og Forløbsprogram for senhjerneskadede.