Change language

Organisering af det sundhedsfaglige område

I Center for Erhvervet Hjerneskade er der ansat en ledende sygeplejerske og to sygeplejekonsulenter.

Den ledende sygeplejerske har det overordnede ansvar for, at kvaliteten af de sundhedsfaglige ydelser er så optimal som muligt i tæt samarbejde med centerledelsen. Derudover indgår den ledende sygeplejerske som en del af det samlede faglederteam med henblik på at styrke det tværfaglige arbejde i Center for erhvervet hjerneskade.

De sygeplejefaglige konsulenter er fordelt med en sygeplejerske på hvert botilbud (Verahus og Lions kollegiet), hvor de har den daglige sparring med personalet i sundhedsfaglige spørgsmål, samt udfører sygeplejeopgaver i samarbejde med personalet. Derudover indgår de sygeplejefaglige konsulenter sammen med den ledende sygeplejerske i kvalitetsudvikling af det sundhedsfaglige område i hele centeret.

Den ledende sygeplejerske har sammen med den sygeplejefaglige konsulent på Lions Kollegiet sparring i forhold til personalet i både det interne dagtilbud på Lions Kollegiet og det eksterne dagtilbud på Lersø Park Alle.

Samarbejde med læger

Alment praktiserende læge:
Alle brugere har ret til selv frit at vælge praktiserende læge.
På Lions Kollegiet er der et tæt samarbejde med en af områdets praktiserende læger, som har særligt interesse for rehabilitering af erhvervet hjerneskade, og som fungerer som sparringspartner og konsulent for ledelse og medarbejdere på Lions Kollegiet. Derudover holder lægen åben konsultation på Lions Kollegiets matrikel en gang ugentligt, for de brugere, som er tilmeldt lægeklinikken.

Psykiater:
På Lions Kollegiet er der tæt samarbejde med psykiater, som fungerer som konsulent i psykiatriske spørgsmål. Al kontrol og opfølgning vedr. psykiatriske problematikker foregår på Lions Kollegiets matrikel.
På Verahus er der ligeledes et tæt samarbejde med privatpraktiserende psykiater, som varetager kontrol og opfølgning af egne patienter på Verahus’ matrikel.

Neurolog:
På Lions kollegiet og Verahus er der tæt samarbejde med en neurolog fra Rigshospitalet, som udfører neurologiske speciallægekonsultationer på de respektive matrikler.

Mål for det sundhedsfaglige område

  • At brugernes sundhedsmæssige behov til enhver tid tilgodeses
  • At sundhed og forebyggelse er integreret i det daglige arbejde med brugerne.
  • At den sundhedsfaglige standard lever op til gældende krav
  • At de sundhedsfaglige ydelser bygger på nyeste viden

Sundhedsfaglige ydelser

Brugerrettede opgaver:

  • Kontaktpersoner udarbejder sundhedsfaglige planer for de enkelte brugere
  • Medicinansvarligt personale sikrer medicinhåndteringen hos de enkelte brugere
  • I de enkelte afdelinger udføres sundhedsfaglige brugerrettede opgaver i samarbejde med afdelingernes sundhedsfaglige personale
  • I samarbejde med sygeplejekonsulent og kontaktpersoner og/eller afdelingernes sundhedsfaglige personale sikres, at der bliver fulgt op på kontrol for kroniske sygdomme

Pårørenderettede opgaver:

  • Sygeplejerskerne yder vejledning og rådgivning i samarbejde med brugerens kontaktperson